RI&E – De Risico Inventarisatie & -Evaluatie

Bent ú RI&E-plichtig? (Bron : www.rie.nl)

Waarschijnlijk wel
De risico-inventarisatie & -evaluatie ( RI&E ) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Organisaties met ten hoogste 40 uur arbeid per week (alle werknemers bij elkaar opgeteld) zijn ook verplicht een RI&E op te stellen. Zij kunnen gebruik maken van een branche RI&E instrument maar zij mogen in plaats daarvan ook gebruik maken van de ‘Checklist Gezondheidsrisico’s’. Dit is een verkorte versie van de Risico inventarisatie en -Evaluatie.

Kijk op onderstaande afbeelding om te kijken of ú RI&E plichtig bent.

RI&E

Dit zegt Inspectie SZW :

Risico inventarisatie en -Evaluatie
Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een Risico inventarisatie en -Evaluatie en moet schriftelijk worden vastgelegd.

Plan van aanpak
In het plan van aanpak (pva) moet de werkgever aangeven binnen welke termijn zijn bedrijf concrete maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico’s, en wat deze maatregelen opleveren.

Bespreken met het personeel
De verplichting tot het jaarlijks rapporteren aan de OR / PVT over de voortgang van het Plan van Aanpak is per 1 januari 2007 geschrapt uit de Arbowet. Op basis van de WOR zou een OR wel een jaarlijkse rapportage kunnen eisen van de werkgever. Ook hebben de OR en PVT instemmingsrecht op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Toetsen
De werkgever mag zijn RI&E zelf maken. Is elke werkgever verplicht zijn RI&E te laten toetsen? Nee, sinds 1 juli 2005 bestaat hier een ander systeem voor.

Moet iedere organisatie zijn RI&E laten toetsen?
Nee, het toetsen van de RI&E hangt af van de grootte van het bedrijf en het soort RI&E-instrument dat gebruikt wordt. Onderstaand wordt deze toetsingsverplichting toegelicht voor verschillende sitiaties. Bedrijven en organisaties zijn in onderstaande gevallen al of niet verplicht hun RI&E te laten toetsen.

  • Organisaties met meer dan 25 werknemers
    Organisaties met meer dan 25 werknemers moeten hun RI&E-instrument op de gewone wijze laten toetsen.
  • Organisaties met ten hoogste 40 uur arbeid per week
    Organisaties die voor maximaal 40 uur per week arbeid laten verrichten (alle werknemers bij elkaar opgeteld) moeten een RI&E hebben, maar hoeven dat document niet te laten toetsen. Deze bedrijven mogen daarnaast ook gebruik maken van de ‘Checklist Gezondheidsrisico’s’. Dit is een verkorte versie van de RI&E.
  • Organisaties met ten hoogste 25 werknemers
    Bedrijven met maximaal 25 werknemers die voor het opstellen van de RI&E gebruik maken van een door het Steunpunt-RI&E erkend RI&E-instrument Erkend, hoeven hun RI&E niet te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst. Het betreffende bedrijf moet, om in aanmerking te komen voor de vrijstelling van toetsing, wel vallen onder de branche waarvan het RI&E-instrument gebruikt wordt.

Actueel houden
Als de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf veranderen, moet u de ook RI&E aanpassen. Denk hierbij aan de inrichting van een nieuwe productielijn, uitbreiding van uw dienstenpakket, een ingrijpende verbouwing of nieuwe taken voor uw medewerkers. De RI&E moet altijd actueel zijn.

En als u niets doet?
Als een inspecteur tijdens een controle om de RI&E vraagt en de ondernemer heeft die niet, dan kan de inspecteur u een boete aanzeggen. Als de getoonde RI&E niet volledig is, zal de inspecteur een waarschuwing geven met een termijn van maximaal 3 maanden.

Klik hier om terug te gaan naar Advies & RIE.